برترین درس هایی از قرآن در مسابقات فرهنگی منطقه یک در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برترین های مفاهیم نهج البلاغه در مسابقات فرهنگی منطقه یک در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹