کارگاه

شعار این مکان با تعابیر بچه ها معنا پیدا می کند چرا که میگویند :

من می توانم هر کاری را به ثمر بنشانم

من لیاقتم بیشتر است ؛ همیشه چالشی برای اندیشیدن است .

خراب می کنم تا دوباره بسازم و می سازم تا سازنده ای توانا شوم

از اینجا باید شروع مهارت آموزی را آموخت .

هر اشتباهی یک فرصت یادگیری است .

بدون فکر و تلاش هیچ چیز با ارزش و خوبی بدست نمی آید .

هرگز دیر نیست .

در کنار آموزش ، پژوهش و سازندگی را می آموزم .