روابط عمومی

جایی برای متقاعد کردن آدم ها ، برنامه ها و توجیه کردن اهداف و فعالیت ها .

روابط عمومی مکانی برای بهبود شهرت و وجهه ی عمومی آموزشی است .