کلاس های درسی

واژه ای که می توان براش گفت اینکه همانند پلان یک ساختمان است . بهتر است تا بگوییم در کلاس درس یادگیرندگانی فعال حضور پیدا می کنند تا در آن از یادگیری مؤثر و مفید بهره گیرند و مهارت آموزی مناسب کسب کنند .

لذا باید بهترین مکان و زیباترین لحظه را در کلاس تجربه کرد و بچه ها را با محیط امن و پر از فرصت و فعالیت آن آشنا ساخت .