نمازخانه

مدرسه همت هم در بُعد آموزشِ علوم و فنون و هم در مسائل دینی ، اخلاقی و معنویت تلاش میکند . از مهمترین مسائل مأنوس کردن دانش آموزان در ابعاد فرهنگی و معنوی می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- ایجاد آشنایی و اُنس و الفت با خداوند مهربان

2- آگاهی و بصیرت به نوجوانان و آشنایی آنها با معرفت و فضائل اخلاقی

3- آشنا نمودن نوجوانان به فریضه الهی و اقامه نماز

4- فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم جهت تشویق و حضور فعال و مشتاقانه آنها