کتابخانه

یکی از مهمترین شاخص های رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی افراد استفاده از کتاب و بهره گیری از فضای کتابخانه است .

نوجوانان باید همزمان با شروع سال تحصیلی به مطالعه کتاب و کتابخوانی تشویق و ترغیب شوند و با استفاده از راهکارهای مختلف زمینه جذب آن ها را فراهم نمائیم.

بچه ها باید از کودکی و به مطالعه و کتاب خوانی تشویق شوند تا عادت به تحقیق و پژوهش در آنان پرورش یابد.

یچه ها می آموزنئ خواندن و چگونه آموختن را تا عادت کنند مطالعه و بررسی موارد را به صورت یک برنامه و نه فوق برنامه بیاموزند.