آزمایشگاه

آن هنگام که مثبت و منفی تو ، دنیایی رو زیر و رو می کند و آن هنگام که حق لمس سلول ها فقط از آن ِ توست و تویی که نظاره گر عظمت خدا درون میکروسکوپ هستی ، تازه می فهمیم که آزمایشگاه چه مکانی برای کشف مجعولات و مجهولات است .