دانش آموزان آموخته‌های خود را به اشتراک می‌گذارند

در این فیلم بردیا سامعی دانش آموز کلاس هشتم، با انجام آزمایشی مخلوط همگن و ناهمگن را توضیح می‌دهد.

در این فیلم ایلیا حسینی دانش آموز کلاس نهم، “رابطه فشار و مساحت سطح” را بررسی کرده و یک آزمایش در این مورد را شرح می‌دهد.

در این فیلم کسری باجلان دانش آموز کلاس نهم، “رابطه فشار و مساحت سطح” را با بررسی یک آزمایش برای دوستانش نشان می‌دهد.