دانش آموزان آموخته‌های خود را به اشتراک می‌گذارند

در این فیلم بردیا سامعی دانش آموز کلاس هشتم، با انجام آزمایشی مخلوط همگن و ناهمگن را توضیح می‌دهد.

در این فیلم ایلیا حسینی دانش آموز کلاس نهم، “رابطه فشار و مساحت سطح” را بررسی کرده و یک آزمایش در این مورد را شرح می‌دهد.

در این فیلم کسری باجلان دانش آموز کلاس نهم، “رابطه فشار و مساحت سطح” را با بررسی یک آزمایش برای دوستانش نشان می‌دهد.

در این فیلم زاوش فرزان دانش آموز کلاس هشتم، با انجام آزمایشی به تاثیر میخ آهنی و سولفات‌ مس پرداخته و در آن مشخصات یک تغییر شیمیایی را توضیح داده است
در این فیلم زاوش فرزان دانش آموز کلاس هشتم، برخی از ویژگی های واکنش‌های شیمیایی مانند تولید ماده جدید ،گرماده و گرماگیر بودن را توضیح داده و بررسی می‌کند.
در این فیلم امیر نعمان هاشمی دانش آموز کلاس هشتم، با انجام آزمایشی واکنش شیمیایی سرکه و جوش شیرین و تشکیل گاز CO2 و کاربرد آن در خاموش کردن آتش را توضیح می‌دهد.