اقای احمدیان

زمین شناسی

اقای قصری

ادبیات

اقای بهرامی

مطالعات اجتماعی

اقای بهزادیان

عربی

اقای پیروزان مهر

زیست

اقای