آقای محمد ملکی 

موسس ومدیریت مجتمع

1

آقای عبدالرحمان مومنی

مدیریت

2

آقای علی نوروزیان

مشاور پایه هفتم

3

آقای جواد درکی

مشاور پایه هشتم

4

آقای علیرضا خندان

مشاور پایه نهم

6

آقای امیر محمد مصطفوی

انفورماتیک

7

آقای شاهین رضایی

معاونت انضباطی

8

آقای جواد ازگلی

معاون اجرائی

9

آقای مهدی قاسمی

روابط عمومی

10

آقای غلامحسن قلی زاده

امور مالی

11

آقای قاسم علی کیا

خدمات

12

آقای سید اسد حسینی

خدمات

12