ادامه گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه همت در سه ماهه پاییز